ارسال ایمیل توسط اتوماسیون اداری نگاه برتر

یکی از قابلیت های مهم اتوماسیون اداری نگاه برتر در راستای حذف کاغذ از شرکت(paperless) ، قابلیت ارسال ایمیل است.در اتوماسیون اداری نگاه برتر در قسمت دفتر تلفن نرم افزار ایمیل مخاطبین خود را ثبت می نمایید و سپس مکاتبات و ضمائم مورد نظر خود را به سادگی برایشان ایمیل می کنید.در زیر نمونه ای[…]