ارتباط از راه دور با اتوماسیون اداری نگاه

در زمانی نه چندان دور اینکه شما حتی در زمان سفر نیز بتوانید مدیریت مکاتبات و پیگیری های اداری خود را در دست بگیرید تنها در رویاها متصور بود.همچنین شرکتها و کارخانه ها برای ارتباط و نامه نگاری بین دفاتر و شعب خود مجبور به استفاده از پست یا ایمیل و راه های پیچیده دیگر[…]