گردش نامه های اداری در سازمان

به کمک این قابلیت به سادگی میتوان مشاهده نمود که یک نامه اداری توسط پرسنل چه وضعیتی دارد (مشاهده شده ، دیده نشده ، بایگانی شده و …) و همچنین پاراف ها و ارجاعات نامه مورد نظر در سیستم اتوماسیون اداری به چه صورت میباشد.