امضای الکترونیکی مکاتبات در اتوماسیون اداری نگاه

یکی از مزیت های برجسته ی اتوماسیون اداری نگاه قابلیت درج امضای الکترونیکی بر روی نامه ها و فرم های صادره می باشد. مهمتر از همه اینکه این قابلیت محدود به یک کاربر نیست و میتوان فرم هایی با چندین امضا نیز تهیه نمود.در اتوماسیون اداری نگاه امضای کاربران با زمینه شفاف و به فرمت[…]