ارسال فاکس

امروزه یکی از دغدغه های شرکت ها ارسال مکاتبات از طریق دستگاه فاکس می باشد.اینکه سیستم اتوماسیون اداری قابلیت ارسال فکس داشته باشد باعث میگردد تا برای ارسال مکاتبات از طریق فکس نیاز به پرینت گرفتن سند (هزینه کاغذ) و ارسال از طریق دستگاه های فکس(خرید دستگاه فاکس) نباشد و نرم افزار به کمک مودم[…]


کارتابل اختصاصی کاربران

یکی از مزایای بسیار مهم در اتوماسیون اداری نگاه قابلیت ایجاد کارپوشه اختصاصی برای کاربران است.با اتوماسیون اداری نگاه هر کاربر میتواند کارتابل مخصوص به خود داشته باشد و پیام ها و مکاتبات خود را از طریق کارپوشه اختصاصی خود دریافت نماید. این موضوع مصرف کاغذ در سازمان را به طور بسیار چشمگیری کاهش میدهد[…]