کارتابل اختصاصی کاربران

یکی از مزایای بسیار مهم در اتوماسیون اداری نگاه قابلیت ایجاد کارپوشه اختصاصی برای کاربران است.با اتوماسیون اداری نگاه هر کاربر میتواند کارتابل مخصوص به خود داشته باشد و پیام ها و مکاتبات خود را از طریق کارپوشه اختصاصی خود دریافت نماید. این موضوع مصرف کاغذ در سازمان را به طور بسیار چشمگیری کاهش میدهد[…]