قابلیت ایجاد بایگانی شخصی برای کاربران

اتوماسیون اداری نگاه قابلیت بایگانی شخصی را بصورت بسیار ساده ای بوسیله ی برچسب ها برای کابران به ارمغان آورده است.هر کاربر میتواند پوشه های شخصی ایجاد و یا از پوشه های عمومی که مدیر سیستم تعریف نموده است برای بایگانی نامه های خود استفاده نماید.