یادداشت و یادآور های روزانه

خوشبختانه یکی از نقاط قوت نرم افزار اتوماسیون اداری نگاه بخش یادداشت و یادآور های روزانه میباشد که در گوشه پایین ، سمت چپ کارپوشه هر پرسنل لیست یادداشت ها و یادآوری های مربوط به همانروز نمایش داده می شود

ما میخواهیم در این پست کمی دقیق تر به بررسی این قسمت در اتوماسیون اداری نگاه بپردازیم و نشان دهیم که این قابلیت تا چه اندازه در یک سازمان مورد نیاز می باشد…