ارسال و دریافت پیام

در هر شرکت و سازمانی دونوع مکاتبات رایج است: مکاتبات رسمی ، مکاتبات غیر رسمی اتوماسیون اداری نگاه مکاتبات رسمی را بصورت نامه های وارده و صادره پوشش میدهد و مکاتبات غیر رسمی از طریق ارسال و دریافت پیام صورت میپذیرد.به عنوان مثال یکی از پرسنل قصد دارد مطلبی را به همراه یک یا چند[…]